Abonnement Het Laatste Nieuws > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Ons aanbod

1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, ...) verdwijnt uit ons aanbod.
 
4. De korting op een abonnement (in percentages en gratis maanden) is berekend op basis van de losse verkoopprijs in de krantenwinkel en/of de digitale kiosk, tenzij anders vermeld. Als u intekent op een abonnement, dan is het tarief minimaal 6,12, 18 of 24 maanden geldig (naargelang uw keuze), ongeacht mogelijke prijswijzigingen.
 
5. Het reguliere aanbod bestaat uit volgende abonnementsformules:
 
* Het gezamenlijk aanbod van de papieren krant en toegang tot de volledige digitale krant (beide 6 dagen per week of beide op vrijdag en zaterdag of beide op zaterdag), tegen een enige prijs. In het kader van dit abonnement beschikt u niet over de mogelijkheid tot ‘opt out’ en ‘opt in’ van de papieren krant.
 
* Het gezamenlijk aanbod van de papieren weekendkrant en toegang tot de volledige digitale krant (6 dagen per week digitaal en vrijdag en zaterdag op papier of 6 dagen per week digitaal en zaterdag op papier), tegen een enige prijs. Bij deze formule heeft u geen mogelijkheid tot ‘opt out’ van de papieren weekendkrant.
 
* Het gezamenlijk aanbod van de papieren krant en toegang tot de volledige digitale krant (beide 6 dagen per week of beide op vrijdag en zaterdag of beide op zaterdag) tegen een enige prijs, waarbij u voor de papieren krant zowel over een “opt out” als een “opt in” –mogelijkheid beschikt. “Opt out” betekent dat u kan afzien van de ontvangst van de papieren krant bij de start van uw abonnement; “opt in” betekent dat u ervoor kan kiezen om de papieren krant toch te ontvangen tijdens de looptijd van uw abonnement. Indien u aan onze abonnementendienst kennis geeft van de uitoefening van deze “opt in” dan treedt deze in werking op de eerste dag van de volgende kalendermaand, maar nooit eerder dan 10 werkdagen na ontvangst van dit verzoek. Uw keuze geldt dan voor minstens 8 weken en moet door ons ontvangen worden minstens 8 weken vòòr het einde van uw lopende abonnement. We behouden ons het recht voor de abonnementsprijs te verhogen met de extra kosten die hiermee gepaard gaan.
 
6. Zonder tegenbericht wordt uw abonnement verlengd voor onbepaalde duur aan het reguliere tarief. Opzeggen doet u minimaal 1 maand voor het einde van uw lopend contract, nadien een opzegtermijn van 1 maand startend op het einde van uw lopende maand. Opzeggen kan u enkel telefonisch via het nummer 02 454 25 90 tijdens de kantooruren. 

Enkele voorbeelden:
 

2. Reguliere tarieven

reguliere tarieven6-daags print + digitaal6-daags digitaalweekend + digitaalzaterdag
12 maanden met overschrijving
€ 347,40
€ 179,40
€ 239,40
€ 131,40
6 maanden met overschrijving
€ 173,70
€ 89,70
€ 119,70
€ 65,70
3 maanden met overschrijving
€ 86,85
€ 44,85
€ 59,85
€ 32,85
Domiciliëring (per maand)
€ 28,95
€ 14,95
€ 19,95
€ 10,95
Domiciliëring (per 3 maanden)
€ 86,85
€ 44,85
€ 59,85
€ 32,85

De looptijd van uw abonnement bepaalt het aantal (digitale) kranten dat u krijgt:

Compleet - Weekend+Digitaal - Digitaal: 24m = 608 ex, 18m = 456 ex, 12m = 304 ex, 6m = 152 ex, 3m = 76 ex, 1m = 25 ex
Weekend: 24m = 104 ex, 18m = 78 ex, 12m = 52 ex, 6m = 26 ex, 3m = 13 ex, 1m = 4 ex
 

3. Bestelling plaatsen

1. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden, inclusief de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden is er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u laatstgenoemde niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

2. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze Webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.
 

4. Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, kunnen aankopen betaald worden via SEPA domiciliëring, overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.
 
2. Bij voortijdige stopzetting van uw abonnement wordt de restwaarde in één keer aangerekend.
 
3. Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3 en 6.4..
 
4. Indien u kiest voor een betaling via domiciliëring, wordt u doorverwezen naar onze betrouwbare en gecertifieerde partner Twikey voor het ondertekenen van een mandaat. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.
 

5. Levering van producten

1. We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgaf. Levering van uw papieren abonnement is mogelijk als postabonnement, winkelabonnement of ronde-abonnement, een keuze die u maakt bij het aangaan van uw abonnement. Indien de rondeman stopt met het bussen van uw krant/magazine, dan wordt uw abonnement automatisch overgezet naar een postabonnement. Dit wijzigt niets aan de geldigheid of de andere voorwaarden van uw abonnement.

2. De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking van uw papieren product kan meegedeeld worden via het telefoonnummer 02 454 25 90 of online via www.hln.be/lezersservice. U kan tijdens uw vakantie de levering van de papieren versie tijdelijk laten onderbreken of tijdelijk op een ander Belgisch adres (buitenverblijf of familie, vrienden) laten bezorgen, en dit voor een ononderbroken periode van minstens 7 kalenderdagen. Tijdens deze periode behoudt u toegang tot de digitale versie. Kiest u om de levering van de papieren krant te onderbreken, dan wordt uw abonnement per week vakantie verlengd met 2 exemplaren. Opgelet: dit geldt enkel indien u een zesdaags papieren abonnement hebt.
 
3. Bij een abonnement met een premium wordt deze premium geleverd binnen de 8 weken na ontvangst van uw (eerste) betaling, tenzij anders aangekondigd op het abonnementsaanbod. Indien deze termijn door omstandigheden buiten onze wil niet kan nageleefd worden, brengen we u hiervan op de hoogte.
 

6. Herroepingsrecht

1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat

(a) u (of iemand die dit in u plaats doet )het goed in uw bezit krijgt;
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
(d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
 
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post, e-mail of fax. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken. Als u dit modelformulier invult en ons bezorgt, ontvangt u van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail. Onze gegevens staan vermeld op het modelformulier (02 454 28 32 of www.hln.be/lezersservice).
 
3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de (papieren en digitale) kranten of magazines die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.
 
4. Wat betreft de door ons geleverde premiums bent u aansprakelijk voor de waardevermindering hiervan die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. U dient de premium onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar de Persgroep Publishing, Abonnementendienst, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse), en dit op uw kosten. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval een minimumschadevergoeding van € 140.
 
5. Wij betalen u binnen de 14 dagen (en binnen de 8 weken indien u via domiciliëring betaalt) nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3 en 6.4 , en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij de premium terugkregen, of u aantoont deze verzonden te hebben, naargelang wat zich eerst voordoet. 
 
6. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
- de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.
 

7. Ten slotte

1. Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en De Persgroep Publishing nv. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door de Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke zetel te B - 1730 Kobbegem, Brusselsesteenweg 347 (RPR nr 0403.506.340), tel. nr 02 454 25 90 of online via www.hln.be/lezersservice. U kan ons via deze weg contacteren voor vragen of klachten.

3. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.